دوشنبه 18 دي 1385
 بازشناسي مضمون حماسي- اساطيري رويارويي پدر و پسر در روايتي از تذكره¬الاولياي عطار  
  نویسندگان مقاله:   دكتر ناصر عليزاده 
 ارائه شده به :    (85/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمي پژوهشي پژوهشهاي ادبي، شماره 12 و 13 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 آفرينش و القاي دنياي آرماني سمبوليك در مانلي و ركسانا  
  نویسندگان مقاله:   دكتر ناصر عليزاده 
 ارائه شده به :    دريافت گواهي چاپ از فصلنامه ادبي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران (92/0/0) 
 عنوان ژورنال:    دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 جريان سيال ذهن و بازنگري آن در رمان « ملكوت» بهرام صادقي  
  نویسندگان مقاله:   دكتر ناصر عليزاده 
 ارائه شده به :    دريافت گواهي چاپ از نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز (92/0/0) 
 عنوان ژورنال:    نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 شهود، نماد و شعر سهراب سپهري  
  نویسندگان مقاله:   دكتر ناصر عليزاده 
 ارائه شده به :    پائيز 89 شماره سوم (89/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمي پژوهشي بوستان ادب دانشگاه شيراز 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 جريان سيال ذهن در داستانهاي مصطفي مستور  
  نویسندگان مقاله:   دكتر ناصر عليزاده 
 ارائه شده به :    فصلنامه علمي- پژوهشي« پژوهش زبان و ادبيات فارسي» شماره 17، جهاد دانشگاهي (89/0/0) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش زبان و ادبيات فارسي 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 تنوع نسبت ها در تناسبات حافظ 
  نویسندگان مقاله:   دكتر ناصر عليزاده 
 ارائه شده به :    تابستان 83 (83/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مجله پارسي 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 در سوگ عزيزان 
  نویسندگان مقاله:   دكتر ناصر عليزاده 
 ارائه شده به :    مجله پارسي (1384/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مجله پارسي 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 همينگوي و داستان پيرمرد و دريا  
  نویسندگان مقاله:   دكتر ناصر عليزاده 
 ارائه شده به :    فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلّم آذربايجان (84/0/0) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلّم آذربايجان 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 بررسي قابليت نمايشي افشين و بودلف از تاريخ بيهقي 
  نویسندگان مقاله:   دكتر ناصر عليزاده 
 ارائه شده به :    نامه پارسي، سال 15 ، شماره سوم (89/0/0) 
 عنوان ژورنال:   نامه پارسي، سال 15 ، شماره سوم 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
  
 انعكاس هنري- بلاغي آيات در مثنوي مولوي 
  نویسندگان مقاله:   دكتر ناصر عليزاده 
 ارائه شده به :    مجله پارسي (82/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مجله پارسي 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand