جمعه 27 فروردين 1400
 آسیب شناسی مسائل زنان و خانواده  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مطالعات زنان و خانواده 
فایلی آپلود نشده است
 روش تحقیق کمی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مطالعات زنان و خانواده 
فایلی آپلود نشده است
 آمار پیشرفته 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مطالعات زنان و خانواده 
فایلی آپلود نشده است
 خانواده درمانی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مطالعات خانواده 
فایلی آپلود نشده است
 مددکاری کار با فرد 2  
 دانشگاه:    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مطالعات خانواده 
فایلی آپلود نشده است
 مددکاری کار با فرد 1 
 دانشگاه:    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مطالعات خانواده 
فایلی آپلود نشده است
 مقدمات مددکاری اجتماعی 
 دانشگاه:    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مطالعات خانواده 
فایلی آپلود نشده است
 مسائل جوانان و نوجوانان 
 دانشگاه:    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مطالعات خانواده 
فایلی آپلود نشده است
 آسیب شناسی اجتماعی 
 دانشگاه:    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مطالعات خانواده 
فایلی آپلود نشده است
 مددکاری اجتماعی 
 دانشگاه:    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand