شنبه 28 فروردين 1400
 کارشناسی ( تاریخ: 1374/7/1 - 1377/11/17 ) 
 رشته تحصیلی:   زراعت و اصلاح نباتات ، ( )  
 دانشگاه:   علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
 عنوان پایان نامه:   تأثیر عناصر معدنی در مقاومت به بیماری های گیاهی 
 استاد راهنما:    
 گرگان -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1378/7/1 - 1381/7/9 ) 
 رشته تحصیلی:   زراعت ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   بررسی اثرات تراکم بوته بر روی زمان برداشت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در ورامین 
 استاد راهنما:    
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری ( تاریخ: 1381/11/23 - 1388/7/29 ) 
 رشته تحصیلی:   زراعت ، ( فیزیولوژی گیاهان زراعی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   مقایسه واکنش به شوری دو رقم حساس و مقاوم گندم دوروم بهاره با استفاده از برخی متغیرهای زراعی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی 
 استاد راهنما:    
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand