شنبه 28 فروردين 1400
 زراعت خصوصی (غلات) 
 دانشگاه:   دانشگاه مراغه 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زراعت و اصلاح نباتات 
فایلی آپلود نشده است
 اصول دیمکاری 
 دانشگاه:   دانشگاه مراغه 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زراعت و اصلاح نباتات 
فایلی آپلود نشده است
 کنترل و گواهی بذر 
 دانشگاه:   دانشگاه مراغه 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زراعت و اصلاح نباتات 
فایلی آپلود نشده است
 زراعت عمومی 
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 اکولوژی عمومی 
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیولوژی گیاهی 
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 شناسایی و کنترل علفهای هرز 
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 عملیات کشاورزی 
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 قیزیولوژی علفهای هرز و علفکش ها 
 دانشگاه:   دانشگاه مراغه 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زراعت 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیولوژی گیاهان زراعی تکمیلی 
 دانشگاه:   دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زراعت 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand