شنبه 04 بهمن 1399
 فنون و تکنيک های رفتار درمانی ( موضوع: )  
 موسسه:   دانشگاه زاهدان زاهدان - جمهوری اسلامی ایران  
شروع از تاریخ: 1384/9/4 ... 1384/9/8
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 مربی گری مهارت های زندگی ( موضوع: )  
 موسسه:   سازمان بهزيستی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - جمهوری اسلامی ایران  
شروع از تاریخ: 1385/9/10 ... 1385/9/16
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 مربی گری مشاوره پيش از ازدواج ( موضوع: )  
 موسسه:   سازمان بهزيستی و دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان - جمهوری اسلامی ایران  
شروع از تاریخ: 1386/2/10 ... 1386/2/15
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 مقاله نويسی به زبان انگليسی ( موضوع: )  
 موسسه:   دانشگاه ازاد اسلامی تبريز - ايران  
شروع از تاریخ: 1385/8/8 ... 1385/8/8
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 دوره مقدماتی و پيشرفته نوروفيدبک ( موضوع: )  
 موسسه:   موسسه خدمات روان پزشکی پارند تهران - جمهوری اسلامی ایران  
شروع از تاریخ: 1390/8/8 ... 1391/8/8
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 آشنايي با تصويرسازی رزونانس ساختاری مغز ( موضوع: )  
 موسسه:   موسسه ايرسا تهران - جمهوری اسلامی ایران  
شروع از تاریخ: 1391/8/8 ... 1391/8/8
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 تحليل کمی فعاليت الکتريکی مغز ( موضوع: )  
 موسسه:   موسسه پارند تهران - ایران  
شروع از تاریخ: 1390/8/8 ... 1390/8/12
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 ثبت تک نورون (SNR) و تحليل فعاليت مغزی ( موضوع: )  
 موسسه:   دانشگاه علوم پزشکی اروميه و انجمن فيزيولوژی ايران اروميه - ايران  
شروع از تاریخ: 1391/11/11 ... 1391/11/12
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 آشنايي با نحوه جراحی استريوتاکسيک و ثبت فعاليت مغزی ( موضوع: )  
 موسسه:   دانشگاه علوم پزشکی اروميه و انجمن فيزيولوژی ايران اروميه - ايران  
شروع از تاریخ: 1391/11/13 ... 1391/11/15
 نمره:    
فایلی آپلود نشده است

 تحريک مغناطيسی مغز (TMS) ( موضوع: )  
 موسسه:   دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران - ايران  
شروع از تاریخ: 1391/12/5 ... 1391/12/6
 نمره:    
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand