جمعه 27 فروردين 1400
 بررسي رابطه ابعاد هويت با راهبردهاي انگيزشي و خود تنظيمي 
  نویسندگان مقاله:   غلامرضا چلبيانلو و حميد کاظمی 
 ارائه شده به :    (1382/5/7) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه مطالعات تربيتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال سال چهارم ، شماره 1 ، صفحات 307-330
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسي رابطه ابعاد هويت با صفات شخصيتي در نوجوانان بزهكار براساس مدل پنج عاملي 
  نویسندگان مقاله:   غلامرضا چلبيانلو و حميد کاظمی 
 ارائه شده به :    (1382/5/7) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه مطالعات تربيتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال سال چهارم، شماره 1 ، صفحات 671-686
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسي آزمايشي اثر مسووليت پذيري برسوگيري و اطمينان به حافظه در بيماران مبتلا به وسواس وارسي 
  نویسندگان مقاله:   غلامرضا چلبيانلو، دکتر محمدعلی گودرزی، دکتر سيد محمدرضا تقوی و دکتر حسن حق شناس 
 ارائه شده به :    (1387/11/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران، 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال سال چهاردهم شماره 4 ، صفحات 419-427
فایلی آپلود نشده است
  
 رابطة آزمون شخصيتي پنج عاملي NEO-PI-R با آزمون SCL-90-R: نگاهي به قابليت آزمون نئو در ارزيابي سلامت رواني  
  نویسندگان مقاله:   غلامرضا چلبيانلو و دکتر ميرتقی گروسی فرشی 
 ارائه شده به :    (1389/2/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال دوره 4 شماره 1 ، صفحات 51-55
  
 مقايسه بيماران مبتلا به اسكيزوفرني پارانوئيد، غير پارانوئيد و افراد عادي در حافظه يادآوري و باز شناسي 
  نویسندگان مقاله:   غلامرضا چلبيانلو و دکتر محمدعلی گودرزی 
 ارائه شده به :    (1388/8/7) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبريز 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال سال چهارم شماره 15 ، صفحات 71-90
  
 مقايسه کارکردهاي هيجاني حافظه در بيماران مبتلا به آلزهايمر ، تومور مغزي و افراد عادي 
  نویسندگان مقاله:   غلامرضا چلبيانلو، دکنر ميرتقی گروسی فرشی، علی اکبر ملکی راد و دکتر علی هاشم زاده 
 ارائه شده به :    (1389/5/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال سال 13 شماره 2 ، صفحات 44-54
  
 بررسي اعتبار ، پايايي و ساختار عاملي آزمون شخصيتي نئو فرم كوتاه بر روي گروهي از دانشجويان 
  نویسندگان مقاله:   غلامرضا چلبيانلو 
 ارائه شده به :    (1391/8/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله دانش و پژوهش در روانشناسی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 مقايسه سوگيري حافظه نسبت به چهره هاي هيجاني منفي در بيماران مبتلا به اضطراب اجتماعي، ‌اضطراب منتشر و افراد عادي 
  نویسندگان مقاله:   غلامرضا چلبيانلو، دکتر ميرتقی گروسی فرشی و زهرا قناعت پيشه 
 ارائه شده به :    (1389/8/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقيه الله 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال دوره 4 شماره 3 ، صفحات 215-223
  
 مقایسه عوامل موثر بر تحول سطوح نظریه ذهن در کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان طبیعی 
  نویسندگان مقاله:   مريم منصوری، غلامرضا چلبيانلو، علی اکبر ملکی راد و دکتر علی اصغر مسدد 
 ارائه شده به :    (1389/11/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال سال 13 شماره 4 ، صفحات 114-124
  
 بررسی اثر بخشی راهبردهاي تن آرامی و توجه برگردانی در کاهش اضطراب انواع بیماران قلبی 
  نویسندگان مقاله:   اعظم هاشم زاده، دکتر ميرتقی گروسی فرشی و غلامرضا چلبيانلو 
 ارائه شده به :    (1390/5/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال سال 14 شماره 3 ، صفحات 97-105
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand