جمعه 27 فروردين 1400
 متالورژی مکانيکی 
 دانشگاه:   ذانشگاه صنعتی سهند 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد (ريخته گری ) 
فایلی آپلود نشده است
 متالورژی پودر 
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی سهند 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد ( ريخته گری ) 
فایلی آپلود نشده است
 شکل دادن فلزات  
 دانشگاه:   دانشگاه صنعتی سهند 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد ( ريخته گری ) 
فایلی آپلود نشده است
 علم مواد 
 دانشگاه:   شهيد مدنی و آزاد بناب 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مکانيک 
فایلی آپلود نشده است
 استاتيک و ديناميک 
 دانشگاه:   داشگاه صنعتی سهند - دانشگاه شهيد مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد (ريخته گری ) - مکانيک  
فایلی آپلود نشده است
 مقاومت مصالح 1 و 2 و آزمايشگاه ها 
 دانشگاه:   دانشگاه های صنعتی سهند و آزاد بناب 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد - مکانيک 
فایلی آپلود نشده است
 طراحی اجزاء ماشين  
 دانشگاه:   آزاد  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مکانيک 
فایلی آپلود نشده است
 ديناميک ماشين 
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مکانيک 
فایلی آپلود نشده است
 نقشه گشی صنعتی 1 و 2  
 دانشگاه:   دانشگاه های صنعتی سهند - شهيد مدنی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مهندسی مواد - مکانيک  
فایلی آپلود نشده است
 طراحی قالب و جيک فيکچر ها 
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مکانيک 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand