يكشنبه 29 ارديبهشت 1398

رضا فانی (درجه علمی : استادیار)
دانشکده: الهیات و معارف اسلامی
گروه: فقه و حقوق اسلامی
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
رضا فانی