شنبه 28 فروردين 1400
 Development of novel hybrid nanocomposites based on natural biodegradable polymer–montmorillonite/ polyaniline: preparation and characterization 
  نویسندگان مقاله:   Fahimeh Farshi Azhar • Ali Olad • Abdolreza Mirmohseni 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Polymer Bulletin 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 A study on sustained release formulations for oral delivery of 5-fluorouracil based on alginate–chitosan/montmorillonite nanocomposite systems 
  نویسندگان مقاله:   Fahimeh Farshi Azhar, Ali Olad 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Apllied Clay Science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 pH Sensitive and Controlled Release System Based on Cellulose Nanofibers-poly Vinyl Alcohol Hydrogels for Cisplatin Delivery 
  نویسندگان مقاله:   Fahimeh Farshi Azhar, Elnaz Shahbazpour, and Ali Olad 
 ارائه شده به :    (2017/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Fibers and Polymers 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Optimized synthesis of hydroxypropyl cellulose-g-poly(ε-caprolactone) network 
  نویسندگان مقاله:   Fahimeh Farshi Azhar, Massoumeh Bagheri, Farhang Abbasi, Marzieh Jahangiri 
 ارائه شده به :    (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Polymer Research 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Ni–Al/layered double hydroxide/Ag nanoparticle composite modified carbon-paste electrode as a renewable electrode and novel electrochemical sensor for hydrogen peroxide 
  نویسندگان مقاله:   Fahimeh Farshi Azhar, Biuck Habibi, Zolfaghar Rezvani, Jhila Fakkar 
 ارائه شده به :    (2017/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Analytical Methods 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Modeling and Optimization of Adsorption Removal of Reactive Orange 13 on the Alginate–Montmorillonite–Polyaniline Nanocomposite via Response Surface Methodology 
  نویسندگان مقاله:   Fahimeh Farshi Azhar, Zahra Ayazi, Zahra Monsef Khoshhesab, Zahra Mohajeri 
 ارائه شده به :    (2017/0/0) 
 عنوان ژورنال:   JOURNAL OF THE CHINESE Article CHEMICAL SOCIETY 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 The synergeticeffectofbioactiveceramicandnanoclayontheproperties of chitosan–gelatin/nanohydroxyapatite–montmorillonite scaffoldforbone tissue engineering 
  نویسندگان مقاله:   FahimehFarshiAzhar, Ali Olad 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Ceramics International 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Fabrication and characterization of chitosan–gelatin/nanohydroxyapatite–polyaniline composite with potential application in tissue engineering scaffolds 
  نویسندگان مقاله:   Fahimeh Farshi Azhar, Ali Olad, Roya Salehi 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Designed Monomers and Polymers 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Eco-friendly Biopolymer/Clay/Conducting Polymer Nanocomposite: Characterization and Its Application in Reactive Dye Removal 
  نویسندگان مقاله:   Fahimeh Farshi Azhar, Ali Olad 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Fibers and Polymers 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Application of Response Surface Methodology for Modeling of Reactive Dye Removal From Solution Using Starch-Montmorillonite/Polyaniline Nanocomposite 
  نویسندگان مقاله:   Fahimeh Farshi Azhar, Ali Olad, Maryam Shargh, Sanaz Jharfi 
 ارائه شده به :    (2013/0/0) 
 عنوان ژورنال:    Polymer Engineering and Science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand