شنبه 28 فروردين 1400
  • کارشناسی الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه تهران 1376-1372
  • کارشناسی ارشد ادیان و عرفان تطبیقی از دانشگاه تهران 1380-1378
  • دکترا ادیان و عرفان تطبیقی از دانشگاه تربیت مدرس قم 1389-1385
کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand