جمعه 27 فروردين 1400
 نقش با وجدان بودن و کنترل ادراکی بر رضایت و استرس شغلی کارکنان 
  نویسندگان مقاله:   حسنی، قاسم زاده، کاظم زاده 
 ارائه شده به :    فصلنامه (1392/1/16) 
 عنوان ژورنال:   مجله سلامت و بهداشت (علمی – پژوهشی ISC) 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال اول ، صفحات 47-56
  
 برازش روابط علی-ساختاری ویژگیهای شخصیتی با استرس و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی 
  نویسندگان مقاله:   قاسم زاده، حسنی، زوار 
 ارائه شده به :    فصلنامه (1392/6/16) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشهای روانشناسی اجتماعی  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 9 ، صفحات 79-94
  
 نقش ابعاد رهبری معنوی در ظرفیت یادگیری و پاسخگویی سازمانی کارکنان توزیع برق استان آ.غ 
  نویسندگان مقاله:   حسنی، پیغمبری، قاسم زاده 
 ارائه شده به :    فصلنامه (1392/6/16) 
 عنوان ژورنال:   مدیریت و توسعه 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 برازش روابط علی-ساختاری ویژگیهای شخصیتی با استرس و عملکرد شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی 
  نویسندگان مقاله:   قاسم زاده، عباس زاده، حسنی، هاشمی 
 ارائه شده به :    فصلنامه (1392/6/16) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی – پژوهشی سلامت کار ایران 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 رابطه صفات شخصیتی، جهت گیری مذهبی و وسواس مرگ: آزمون یک الگوی علی 
  نویسندگان مقاله:   سلمانپور، عیسی زادگان، قاسم زاده 
 ارائه شده به :    فصلنامه (1390/6/16) 
 عنوان ژورنال:   مجله روانشناسی و دین روانشناسی و دین 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 برازش روابط علی - ساختاری با وجدان بودن و توافق پذیری با استرس و رضایت شغلی با توجه به اثرات میانجی رفتار پاسخگویی فردی 
  نویسندگان مقاله:   قاسم زاده، عباس زاده، حسنی، هاشمی 
 ارائه شده به :    فصلنامه (1392/6/16) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 رابطه بین توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران 
  نویسندگان مقاله:   اسماعیلی، قاسم زاده و ... 
 ارائه شده به :    (1390/6/16) 
 عنوان ژورنال:   مجله پژوهش در علوم ورزشی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 رابطه سوگيري مذهبي و صفات شخصيتي با وسواس مرگ 
  نویسندگان مقاله:   سلمانپور، عیسی زادگان، قاسم زاده 
 ارائه شده به :    (1390/6/16) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی اثربخشی آموزشی خود متمایز سازی بر کاهش بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد 
  نویسندگان مقاله:   نریمانی، هاشمی، فتوحی، قاسم زاده 
 ارائه شده به :    (1389/6/16) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی-پژوهشی اعتیاد پژوهی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 پاسخگوئی در نظامهای آموزشی 
  نویسندگان مقاله:   قاسم زاده 
 ارائه شده به :    (1392/6/16) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand