شنبه 28 فروردين 1400
 اصول و مبانی مدیریت 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   IT 
فایلی آپلود نشده است
 مدیریت رفتار سازمانی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 تاریخ آموزش و پرورش 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 اقتصاد آموزش و پرورش 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 اصول مدیریت آموزشی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 زبان تخصصی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آموزش و بهسازی 
فایلی آپلود نشده است
 مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   آموزش و بهسازی 
فایلی آپلود نشده است
 کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   علوم تربیتی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand