جمعه 27 فروردين 1400
 همبستگی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده با میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
  نویسندگان مقاله:   محمد پور رنجبر، محمد رسول خدادادی، بهروز قربان زاده، معصومه اعلمی 
 ارائه شده به :    مجله مدیریت ارتقای سلامت (1395/3/30) 
 عنوان ژورنال:   مجله مدیریت ارتقای سلامت 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 3 ، صفحات 60-68
  
 ارزیابی فرم بدن و تحسین بدن در زنان غیر فعال و درحال ورزش شهر تبریز 
  نویسندگان مقاله:   کریم آزالی علمداری، سمیه آذریان، بهروز قربان زاده، فرهاد خوشنوس 
 ارائه شده به :    مجله مدیریت ارتقای سلامت (1395/3/30) 
 عنوان ژورنال:   مجله مدیریت ارتقای سلامت 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 3 ، صفحات 1-14
  
 تاثیر تمرینات منتخب ادراکی – حرکتی بر حافظه و مشکلات توجه کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر 
  نویسندگان مقاله:   بهروز قربان زاده، مریم لطفی 
 ارائه شده به :    مطالعات روان شناسی ورزشی (1394/12/20) 
 عنوان ژورنال:   مطالعات روان شناسی ورزشی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال زمستان شماره ژورنال 14 ، صفحات 45-58
  
 بررسی اثر بخشی آموزش تمرین های ادراکی-حرکتی و برنامه ریتمیک بر رشد حرکتی در کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 
  نویسندگان مقاله:   دکتر بهروز قربان زاده،مریم لطفی، دکتر کریم آزالی علمداری، دکتر مهدی بشیری، صفیه ابراهیمی 
 ارائه شده به :    (1394/7/6) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 16 شماره ژورنال 3 ، صفحات 198-206
  
 تاثیر تمرین حرکات موزون بر کارکرد اجرایی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 
  نویسندگان مقاله:   بهروز قربان زاده، مریم لطفی 
 ارائه شده به :    (1394/6/1) 
 عنوان ژورنال:   مدیریت ارتقای سلامت 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 4 ، صفحات 22-31
  
 The Effect of Mental Imagery with Positive Thinking on Bilateral Transmission of Forehand and Backhand Skills in Table Tennis Players 
  نویسندگان مقاله:   Ali Eslami, Behrouz Ghorbanzadeh 
 ارائه شده به :    Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (2015/9/7) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 9 ، صفحات 196-200
  
 رابطه خودگفتاری مثبت و منفی با اظطراب رقابتی و درصد صحیح سرویس در مسابقه والیبال 
  نویسندگان مقاله:   بهروز قربان زاده 
 ارائه شده به :    فصلنامه علمی-پژوهشی طب توانبخشی (94/11/20) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی-پژوهشی طب توانبخشی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 4 شماره ژورنال 4 ، صفحات 116-124
  
 مقایسه میزان پرخاشگری و گوشه گیری نوجوانان بی سرپرست ورزشکار و غیرورزشکار 
  نویسندگان مقاله:   محمد تقی اقدسی و بهروز قربان زاده 
 ارائه شده به :    پژوهشگاه تربیت بدنی (0/0/1393) 
 عنوان ژورنال:   مطالعات روان شناسی ورزشی  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 10 ، صفحات 89-98
  
 The relationship between psychological hardiness with anger rumination and aggression among footballers 
  نویسندگان مقاله:   Mohammadtaghi Aghdasi, Behruz Ghorbanzadeh, Mehri Abedini, Saeed Rezaye, Hadis Safari 
 ارائه شده به :    (1393/1/10) 
 عنوان ژورنال:   Reef Resources Assessment and Management Technical Paper 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 40 شماره ژورنال 1 ، صفحات 650-656
  
 تأثير تمرينات ادراکی- حرکتی بر کارکرد اجرايی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذير 
  نویسندگان مقاله:   بهروز قربان زاده 
 ارائه شده به :    (1394/6/13) 
 عنوان ژورنال:   مجله مطالعات ناتوانی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 11 ، صفحات 6-13
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand