جمعه 27 فروردين 1400
 پيشينه داستاني از مثنوي مولوي در بيتي از نظامي  
  نویسندگان مقاله:   دكتر احمد گلي 
 ارائه شده به :    (1371/2/16) 
 عنوان ژورنال:   كنگره بين المللي نظامي جلد سوم 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسي سبك شناسي غزلي از خاقاني و حافظ 
  نویسندگان مقاله:   دكتر احمد گلي 
 ارائه شده به :    (1384/2/16) 
 عنوان ژورنال:   مجله زبان و ادب دانشگاه علامه طباطبايي 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 قلندريات خاقاني و حافظ 
  نویسندگان مقاله:   دكتر احمد گلي 
 ارائه شده به :    (1383/2/17) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد مدني 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 عرفان گرايي صائب 
  نویسندگان مقاله:   دكتر احمد گلي 
 ارائه شده به :    (1383/2/17) 
 عنوان ژورنال:   مجله زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 آيينه مضمون سازترين عنصر شعر بيدل 
  نویسندگان مقاله:   دكتر احمد گلي 
 ارائه شده به :    (1384/2/17) 
 عنوان ژورنال:   مجله نامه پارسي 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تصوير كعبه در شعر خاقاني 
  نویسندگان مقاله:   دكتر احمد گلي 
 ارائه شده به :    (1385/2/17) 
 عنوان ژورنال:   مجموعه مقالات پيامبر اعظم مجله سه علامه تبريز 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 مشخصات سبكي و درونمايه هاي شعر خاقاني 
  نویسندگان مقاله:   دكتر احمد گلي 
 ارائه شده به :    (1386/2/17) 
 عنوان ژورنال:   مجموعه مقالات خاقاني شناسي دانشگاه اروميه 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 اوحدي و شاعران قبل و بعد از  
  نویسندگان مقاله:   دكتر احمد گلي 
 ارائه شده به :    (1386/2/17) 
 عنوان ژورنال:   نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 ديوان در شاهنامه 
  نویسندگان مقاله:   دكتر احمد گلي 
 ارائه شده به :    (1386/2/17) 
 عنوان ژورنال:   پژوهشنامه ادبيات غنايي دانشگاه سيستان وبلوچستان‍ 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 معجزات پيامبر اعظم در شعر فارسي 
  نویسندگان مقاله:   دكتر احمد گلي 
 ارائه شده به :    (1386/2/17) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand