جمعه 27 فروردين 1400
 Simulation of high-speed flows by an unstructured grid implicit method including real gas effects 
  نویسندگان مقاله:   M. Y. Hashemi and A. Jahangirian 
 ارائه شده به :    INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS (1387/1/1) 
 عنوان ژورنال:   INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال v. 56 شماره ژورنال 8 ، صفحات pp. 1281-1287
  
 An efficient implicit mesh-less method for compressible flow calculations 
  نویسندگان مقاله:   M. Y. Hashemi and A. Jahangirian 
 ارائه شده به :    INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS (1390/8/8) 
 عنوان ژورنال:   INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال v. 67 شماره ژورنال 6 ، صفحات pp. 754–770
  
 Implicit fully mesh-less method for compressible viscous flow calculations 
  نویسندگان مقاله:   Y. Hashemi, A. Jahangirian 
 ارائه شده به :    Journal of Computational and Applied Mathematics (1390/3/25) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Computational and Applied Mathematics 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 235 شماره ژورنال 16 ، صفحات pp. 4687–4700
  
 Adaptive Cartesian grid with mesh-less zones for compressible flow calculations 
  نویسندگان مقاله:   A. Jahangirian, M.Y. Hashemi 
 ارائه شده به :    Computers and Fluids (1390/6/15) 
 عنوان ژورنال:   Computers and Fluids 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال V.54 شماره ژورنال 30 January ، صفحات pp. 10–17
  
 Efficient and non-reflecting far-field boundary conditions for incompressible flow calculations 
  نویسندگان مقاله:   M.Y. Hashemi, Kamiar Zamzamian 
 ارائه شده به :    (1392/10/11) 
 عنوان ژورنال:   Applied Mathematics and Computation 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 230 شماره ژورنال ، صفحات 248-258
  
 A multidimensional characteristic-based method for making incompressible flow calculations on unstructured grids 
  نویسندگان مقاله:   M.Y. Hashemi , K. Zamzamian 
 ارائه شده به :    (1392/10/26) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Computational and Applied Mathematics 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 259(B) شماره ژورنال ، صفحات 752-759
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand