جمعه 27 فروردين 1400
 Bachelor of Science ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   Mathematics ، ( )  
 دانشگاه:   Tabriz University 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 Master of Science ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   Mathematics ، ( )  
 دانشگاه:   Tabriz University 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 Doctor of Philosophy ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   Applied Mathematics ، ( )  
 دانشگاه:   Tarbiat Modares University 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand