يكشنبه 29 ارديبهشت 1398

محمد جهانشاهی (درجه علمی : استاد)
دانشکده: علوم پایه
گروه: ریاضی محض
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
محمد  جهانشاهی