جمعه 27 فروردين 1400
  
  نویسندگان مقاله:   N. Aliev and M. Jahanshahi 
 ارائه شده به :    Taylor and Francis (1381/2/25) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 33 شماره ژورنال 2 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Sufficient conditions for reduction of a BVP include a mixed partial differemtial equation to the second kind of Fredholm Integral equations 
  نویسندگان مقاله:   N. Aliev and M. Jahanshahi 
 ارائه شده به :    (1376/2/12) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand