جمعه 27 فروردين 1400
 استفاده از روش تفکيک کننده در پيش بينی جريان رودخانه 
  نویسندگان مقاله:   مجيد خلقی، لاله پرويز  
 ارائه شده به :    (1387/4/3) 
 عنوان ژورنال:   مجله علوم آبخيزداری ايران  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 3 ، صفحات 20-29
  
 مقايسه بين مدل استوکاستيکی تفکيک کننده و مدل شبکه عصبی مصنوعی در پيش بينی فصلی جريان رودخانه 
  نویسندگان مقاله:   لاله پرويز، مجيد خلقی، مرضيه مالمير 
 ارائه شده به :    (1387/6/3) 
 عنوان ژورنال:   مجله پژوهش آب ايران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 2 ، صفحات 9-17
  
 پيش بينی جريان سالانه رودخانه با استفاده از مدل خودهمبسته تجمعی ميانگين متحرک و رگرسيون فازی 
  نویسندگان مقاله:   - لاله پرويز، مجيد خلقی، احمد فاخری فرد 
 ارائه شده به :    (1388/6/3) 
 عنوان ژورنال:   مجله دانش کشاورزی  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 19 شماره ژورنال 1 ، صفحات 65-82
  
 A Comparison of the Efficiency of Parameter Estimation Methods in the Context of Streamflow Forecasting 
  نویسندگان مقاله:   L.Parviz, M.Kholghi, A.Hoorfar 
 ارائه شده به :    (1389/6/3) 
 عنوان ژورنال:   JAST Journal  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 12 شماره ژورنال ، صفحات 47-60
  
 بررسی کارايي شاخص های منتج از فناوری سنجش از دور در ارزيابی خشکسالی هواشناسی 
  نویسندگان مقاله:   لاله پرويز، مجيد خلقی، خليل وليزاده، شهاب عراقی نژاد، پرويز ايران نژاد 
 ارائه شده به :    (1390/6/3) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی و پژوهشی جغرافيا و توسعه 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 22 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تخمين دمای هوا با استفاده از روش شاخص پوشش گياهی- دما (TVX) 
  نویسندگان مقاله:   لاله پرويز، مجيد خلقی، خليل وليزاده 
 ارائه شده به :    (1392/6/3) 
 عنوان ژورنال:   علوم و فنون کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه صنعتی اصفهان 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 15 شماره ژورنال 56 ، صفحات 21-33
  
  ارزيابی عملکرد مدل تلفيقی ظرفيت نفوذ متغير و رونديابی در حوضه آبريز سفيدرود 
  نویسندگان مقاله:   لاله پرويز، مجيد خلقی، پرويز ايران نژاد، شهاب عراقی نژاد، خليل وليزاده 
 ارائه شده به :    (1390/6/3) 
 عنوان ژورنال:   آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 25 شماره ژورنال 3 ، صفحات 570-582
  
 Runoff parameterization improvement of VIC model 
  نویسندگان مقاله:   L.Parviz, M.Kholghi 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال ، صفحات 23-28
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand