جمعه 27 فروردين 1400
Azarbaijan Shahid Madani University [ Tabriz - Iran]
Kilometere 35, Tabriz /Azarshahr road, Tabriz , Iran. Phone: +98-0412-4327500-2415
شماره تلفن دفتر :
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
-
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand