جمعه 27 فروردين 1400
 کارشناسی ( تاریخ: 0/0/79 - 0/0/83 ) 
 رشته تحصیلی:   مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 0/0/83 - 0/0/86 ) 
 رشته تحصیلی:   مدیریت آموزشی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 دکترا ( تاریخ: 0/0/87 - 0/0/91 ) 
 رشته تحصیلی:   مدیریت آموزشی ، ( )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید بهشتی  
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده است

 فرصت مطالعاتی ( تاریخ: 0/0/0 - 0/0/0 ) 
 رشته تحصیلی:   Applied IT ، ( )  
 دانشگاه:   گوتنبرگ- چالمرز 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
  - 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand