جمعه 27 فروردين 1400
 روش های تحقیق در آموزش عالی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
 روش های تحقیق در مدیریت آموزشی  
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 ارزشیابی دوره های آموزشی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
 شیوه های کیفی در تحقیقات آموزشی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازی منابع انسانی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
 مبانی آموزش از راه دور  
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
 نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
 کلیات اقتصاد 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
 اقتصاد آموزش و پرورش 
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 مدیریت استراتژیک در فناوری اطلاعات  
 دانشگاه:    
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand