جمعه 27 فروردين 1400
 اثر بخشی راهبرد یاددهی-یادگیری نقشه مفهومی بر بازده های شناختی -عاطفی در یادگیری درس زیست شناسی  
  نویسندگان مقاله:   ‍1.مصرابادی جواد 2.حسینی نسب سید داوود ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ 3.فتحی اذر اسکندر ‏ 4.مقدم محمد  
 ارائه شده به :    (1386/2/19) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 8 ، صفحات 109-132
  
 تاثیر ساخت و ارایه نقشه مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری. درک  
  نویسندگان مقاله:   ‍‍‍‍‍‍‍1.مصر ابادی جواد 2.حسینی نسب سید داوود 3.فتحی اذر اسکندر 4.مقدم محمد  
 ارائه شده به :    (1388/2/19) 
 عنوان ژورنال:   مطالعات تربیتی و روانشناسی  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 اثربخشی راهبرد یاددهی-یادگیری نقشه مفهومی بر بازده های شناختی-عاطفی در یادگیری درس زیست شناسی 
  نویسندگان مقاله:   ‍1.مصرآبادی جواد 2.حسینی نسب سید داوود 3.فتحی آذر اسکندر 4.مقدم محمد 
 ارائه شده به :    (1386/10/30) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 2 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تاثیر ساخت و ارایه نقشه مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری.درک 
  نویسندگان مقاله:   ‍‍‍1.مصرآبادی جواد 2.حسینی نسب سید داوود 3.فتحی آذر اسکندر 4.مقدم محمد 
 ارائه شده به :    (1388/2/30) 
 عنوان ژورنال:   مطالعات تربیتی و روان شناسی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 3 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسلاید در کلاس درس 
  نویسندگان مقاله:   جواد مصرآبادی 
 ارائه شده به :    مجله (1390/2/16) 
 عنوان ژورنال:   فناوری آموزش 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 4 شماره ژورنال 5 ، صفحات 299-308
  
  
  نویسندگان مقاله:   1.Mesrabadi,Javad 2.Fathi Azar,Eskandar 3.Ostevar,Negar  
 ارائه شده به :    (1387/1/17) 
 عنوان ژورنال:   Quarterly journal of educational innovations 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 26 ، صفحات 83-92
فایلی آپلود نشده است
  
 اثر بخشی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس زیست شناسی . روانشناسی و فیزیک 
  نویسندگان مقاله:   ‍1.مصرآبادی جواد ‌2.استوار نگار 
 ارائه شده به :    (1388/1/17) 
 عنوان ژورنال:   اندیشه های نوین تربیتی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 1 ، صفحات 93-114
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی میزان بی انضباطی های دانش آموزان دختر و پسر در شرایط اعمال منابع مختلف اقتدار معلم 
  نویسندگان مقاله:   ‍1.مصرآبادی جواد 2.بدری رحیم 3.واحدی شهرام 
 ارائه شده به :    (1389/7/17) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 19 ، صفحات 136-159
فایلی آپلود نشده است
  
 خوشه های انگیزشی دانشجو-معلمان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در دروس عمومی.تربیتی و اختصاصی 
  نویسندگان مقاله:   ‍1.مصرآبادی جواد ‌2.احمدی زینب 3.عرفانی آداب الهام 
 ارائه شده به :    (1389/1/17) 
 عنوان ژورنال:   برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 58 ، صفحات 57-73
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی روایی و پایایی شیوه های نمره گذاری آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی 
  نویسندگان مقاله:   مصرآبادی جواد 
 ارائه شده به :    (1390/4/17) 
 عنوان ژورنال:   اندیشه های نوین تربیتی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 2 ، صفحات ؟؟؟
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand