جمعه 27 فروردين 1400
 روانشناسی تربیتی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 روش تحقیق علمی  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی اذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 روانشناسی عمومی  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی اذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 امار پیشرفته  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی اذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 اندازه گیری و سنجش  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی اذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 ریاضیات پایه 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی اذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 امار توصیفی  
 دانشگاه:   دانشگااه شهید مدنی اذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 روانشناسی یادگیری  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی اذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 زبان تخصصی  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی اذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 امار استنباطی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی اذربایجان  
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand