سه شنبه 21 آبان 1398
 قفزات جدیدة لمفهوم البحر فی الشعر العربی المعاصر 
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی 
 ارائه شده به :    (1391/5/15) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی پژوهشی ادب عربی دانشگاه تهران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال سال 4 شماره 2 ، صفحات 1-36
  
 بررسی خطبه فاطمیه بر پایهء زیبایی شناسی 
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی 
 ارائه شده به :    فصلنامه لسان مبین(علمی پژوهشی) (1391/11/31) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه لسان مبین(علمی پژوهشی) 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال نهم ، صفحات 201-227
  
 زيبايي شناسي اسلوب و معنا در سبك نويسندگي ملاصدرا 
  نویسندگان مقاله:   امير مقدم متقي  
 ارائه شده به :    (1391/5/10) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش هاي فلسفي - كلامي ، سال سيزدهم،  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال شماره 4 (پياپي 52) ، صفحات 151-179
 اين مجله در پايگاه SIDنمايه مي شود 
 ظاهرة الغاب في الشعر العربي الرومانسي 
  نویسندگان مقاله:   امير مقدم متقي 
 ارائه شده به :    (1390/8/26) 
 عنوان ژورنال:   مجلهء علمی پژوهشی انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربي  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 20 ، صفحات 61-84
 دوره پاییز 1390 
 بازتاب عفت در شعر عنترة بن شدّاد 
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی  
 ارائه شده به :    (1384/9/27) 
 عنوان ژورنال:   مجلهء علمی و پژوهشی انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 3 ، صفحات 108-124
 پاييز 1384/داراي نمايه isc 
 الشهادة و الشهيد في الشعر العربي المعاصر 
  نویسندگان مقاله:   امير مقدم متقي 
 ارائه شده به :    (1390/6/27) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی پژوهشی آفاق الحضارة الإسلامية  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 27 ، صفحات 85-116
 این مجله از شماره 26 به بعد علمی پژوهشی شده است./بهار و تابستان 1390/ثبت در isc شماره استاندارد بين المللي 6822-1562  
 مفهوم زندگی در شعر ابوالقاسم شابی  
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی 
 ارائه شده به :    (1385/11/27) 
 عنوان ژورنال:   مجلهء علمی و پژوهشی ادبيات فارسی دانشگاه آزاد واحد مشهد 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 11-12 ، صفحات 167-189
 پاييز و زمستان 1385  
 جايگاه قرآن در فرايند آموزش زبان عربی  
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی  
 ارائه شده به :    (1384/4/27) 
 عنوان ژورنال:   در مجلهء دانشکدهء الهيات دانشگاه شهيد چمران اهواز  
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 5 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
 5بهار و تابستان 84  
 ابوتمام در خراسان 
  نویسندگان مقاله:   عزت ملا ابراهیمی- امیر مقدم متقی  
 ارائه شده به :    (1391/1/27) 
 عنوان ژورنال:   مجلهء علمی و پژوهشی بهار ادب 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 11 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
 بهار 90.استاندارد بين المللي 2789-2008  
 نقش قرائت و خواندن آگاهانهء متون در يادگيری و آموزش زبان عربی  
  نویسندگان مقاله:   امیر مقدم متقی  
 ارائه شده به :    (1384/4/27) 
 عنوان ژورنال:   مجموعه مقالات دومين همايش مديران گروه های عربی  
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand