شنبه 28 فروردين 1400
 ديپلم ( تاریخ: 1369/7/1 - 1374/3/31 ) 
 رشته تحصیلی:   بهداشت محيط ، ( بهداشت محيط )  
 دانشگاه:   هنرستان حرفه اي هفده شهريور - شهرستان اردبیل 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 اردبيل -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي - فارغ التحصیل ممتاز ( تاریخ: 1377/7/1 - 1380/11/11 ) 
 رشته تحصیلی:   كتابداري و اطلاع رساني ، ( علوم انساني )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبريز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
 عنوان پایان نامه:    
 استاد راهنما:    
 تبريز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 كارشناسي ارشد - با درجه عالی ( تاریخ: 1381/7/1 - 1384/3/23 ) 
 رشته تحصیلی:   كتابداري و اطلاع رساني ، ( علوم اطلاع رساني )  
 دانشگاه:   دانشگاه شهيد چمران اهواز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
 عنوان پایان نامه:   ارائه الگویی مناسب برای ارتقاء کیفی وب سایت کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از طریق تحلیل محتوایی و ساختاری ویژگیهای وب سایت کتابخانه های ملی جهان با استفاده از نظرات صاحبنظران ایرانی 
 استاد راهنما:   دکتر فریده عصاره 
 اهواز -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده است

 دکتری تخصصی - با درجه عالی ( تاریخ: 1394/7/1 - 1398/11/27 ) 
 رشته تحصیلی:   علم اطلاعات و دانش شناسی ، ( بازیابی اطلاعات و دانش شناسی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران - دانشکده مدیریت 
 عنوان پایان نامه:   آینده پژوهی برنامه های پژوهشی دانشگاههای جامع سطح یک کشور و نقش آنها در خدمات کتابخانه های دانشگاهی  
 استاد راهنما:   دکتر مریم ناخدا 
 تهران -جمهوری اسلامی ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand