جمعه 27 فروردين 1400
 تدوین سناریوهای متصور برای آینده برنامه های پژوهشی دانشگاهها و تأثیر آنها بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی  
  نویسندگان مقاله:   علی مرادمند، مریم ناخدا، نادر نقشینه و علیرضا نوروزی 
 ارائه شده به :    مجله علمی - پژوهشی (1398/0/0) 
 عنوان ژورنال:   تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 53 شماره ژورنال 3 ، صفحات 13 - 33
  
 شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آینده سیاست های پژوهشی دانشگاهها : مطالعه موردی هفت دانشگاه جامع کشور 
  نویسندگان مقاله:   علی مرادمند، مریم ناخدا، علیرضا نوروزی . نادر نقشینه 
 ارائه شده به :    مجله علمی - پژوهشی (1398/0/0) 
 عنوان ژورنال:   سیاست علم و فناوری 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 11 شماره ژورنال 4 ، صفحات 31 - 46
  
 جایگاه مدیریت زمان از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و عمومی شهرستان تبریز 
  نویسندگان مقاله:   علي مرادمند 
 ارائه شده به :    مجله علمي - پژوهشي (1389/3/2) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه مطالعات كتابداري و علم اطلاعات 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 1 ، صفحات 191-216
  
 بررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارندة مطالعة غیر درسی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان  
  نویسندگان مقاله:   علي مرادمند 
 ارائه شده به :    مجله علمي - پژوهشي (1389/4/2) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه تحقيقات كتابداري و كتابخانه هاي عمومي 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 61 شماره ژورنال 2 ، صفحات 95-114
  
 بررسی وضعیت مطالعة غیردرسی دانشجویان دختر و پسر دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان 
  نویسندگان مقاله:   علي مرادمند 
 ارائه شده به :    مجله علمي- پژوهشي (1388/12/2) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه مطالعات كتابداري و علم اطلاعات  
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 4 ، صفحات 137-166
  
 بررسی میران رضایت مراجعین از خدمات کتابخانة مرکزی شهرستان تبریز 
  نویسندگان مقاله:   علي مرادمند 
 ارائه شده به :    مجله داراي هيات تحريريه معتبر (1386/6/2) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه علوم وفناوري اطلاعات  
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 23 شماره ژورنال 1-2 ، صفحات 61-79
  
 بررسی مجموعة کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس استانداردهای مرتبط 
  نویسندگان مقاله:   علي مرادمند 
 ارائه شده به :    مجله علمي- ترويجي (1383/4/2) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه كتاب 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 58 شماره ژورنال 2 ، صفحات 13-28
  
 مهمترین ویژگیهای ساختاری و محتوایی وب سایتهای کتابخانه های ملی 
  نویسندگان مقاله:   علي مرادمند 
 ارائه شده به :    مجله الكترونيكي (1387/8/15) 
 عنوان ژورنال:   مجله الكترونيكي ارتباط علمي 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 9 شماره ژورنال 2 ، صفحات .....
  
 رابطة بین کتابداری و اطلاع رسانی : پرسشی دیرینه 
  نویسندگان مقاله:   علي مرادمند 
 ارائه شده به :    مجله داراي هيات تحريريه معتبر (1385/12/2) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه اطلاع شناسي 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 13-14 شماره ژورنال 3-4 ، صفحات 33-49
فایلی آپلود نشده است
  
 کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن  
  نویسندگان مقاله:   علي مرادمند 
 ارائه شده به :    مجله علمي - ترويجي (1389/3/2) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه كتاب 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 81 شماره ژورنال 1 ، صفحات 132-144
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand