جمعه 27 فروردين 1400
دانشگا شهید مدنی آذربایجان گروه معارف نقدی [ تبریز - ایران]
شهرستان تبریز شهرک ولی امر روبروی تاکسی تلفنی سعادت
شماره تلفن دفتر :
- 0411 4214911
شماره نمابر (فاکس) :
شماره تلفن همراه:
Private
صندوق پستی:
پست الکترونیکی:


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand