جمعه 27 فروردين 1400
 تعیین ابعاد صمیمیت زناشویی زوج‌های ایرانی، یک مطالعه کیفی 
  نویسندگان مقاله:   ناموران گرمی کبری، مرادی علیرضا، فرزاد ولی‌اله و زهراکار کیانوش 
 ارائه شده به :    (1397/2/1) 
 عنوان ژورنال:   مجله فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال سال 12 شماره ژورنال شماره 41 ، صفحات 61-78
  
 تعیین ابعاد سازگاری زناشویی زوج‌های ایرانی: یک مطالعه کیفی 
  نویسندگان مقاله:   ناموران گرمی کبری، مرادی علیرضا، فرزاد ولی‌اله و زهراکار کیانوش 
 ارائه شده به :    (1396/8/1) 
 عنوان ژورنال:   مجله سلامت و مراقبت 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 19 شماره ژورنال 3 ، صفحات 182-194
  
 اثربخشی معنادرمانی گروهی بر عزّت نفس دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
  نویسندگان مقاله:   ناموران گرمی کبری، زهراکار کیانوش و ملکی آوارسین صادق  
 ارائه شده به :    (1387/9/1) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمی- پژوهشی علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 3 ، صفحات 141-162
  
  Familiarity in the Field of ICT 
  نویسندگان مقاله:    
 ارائه شده به :    (2011/6/1) 
 عنوان ژورنال:   American Journal of Scientific Research 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 17 ، صفحات 107-111
  
 The Relationship between Organizational Culture and Learning Organization of high – schools, Shabestar, Iran 
  نویسندگان مقاله:    
 ارائه شده به :    (2013/4/1) 
 عنوان ژورنال:   British Journal of Social Sciences 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 6 شماره ژورنال 1 ، صفحات 1-08
  
 The Relationship between Human Skills and Effectiveness of Managers in secondary schools of Hashtrood, Iran 
  نویسندگان مقاله:    
 ارائه شده به :    (2013/2/1) 
 عنوان ژورنال:   INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 
طبقه بندی ژورنال : مجلات بین المللی
شماره جلد ژورنال 4 شماره ژورنال 1 ، صفحات 104-107
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand