جمعه 27 فروردين 1400
 متون تخصصی روان‌شناسی 1 و 2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه غیرانتفاعی سراج 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است
 زبان تخصصی مشاوره 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشگاه پیام نور واحد تبریز 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مشاوره و روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است
 متون تخصصی مشاوره 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   مشاوره و راهنمایی 
فایلی آپلود نشده است
 آمار توصیفی 
 دانشگاه:   دانشگاه غیرانتفاعی سراج 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است
 آمار استنباطی 
 دانشگاه:   دانشگاه غیرانتفاعی سراج 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است
 روشهای تحقیق کمی و کیفی 
 دانشگاه:   دانشگاه غیرانتفاعی سراج 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی 
فایلی آپلود نشده است
 روش تحقیق جبرانی 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی بالینی 
فایلی آپلود نشده است
 پژوهش انفرادی، پروژه تحقیقاتی 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشگاه پیام نور مرکز تبریز، دانشگاه غیرانتفاعی سراج 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی، مشاوره و راهنمایی 
فایلی آپلود نشده است
 نظریه های مشاوره و روان درمانی، نظریه های مشاوره و روان درمانی 1و2 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز، دانشگاه غیرانتفاعی سراج 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی، مشاوره و راهنمایی 
فایلی آپلود نشده است
 ، گروه‌درمانی 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی بالینی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand