جمعه 27 فروردين 1400
 آمار ریاضی 1 و 2 
 دانشگاه:   پیام نور 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 آمار ریاضی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 ریاضی عمومی 1 و 2 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 آمار و احتمال 1 و 2 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 
 دانشگاه:   پیام نور 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 روشهای آماری 
 دانشگاه:   پیام نور 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 روشهای پیشرفته آماری 
 دانشگاه:   پیام نور 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 روشهای آماری 
 دانشگاه:   فراگیر پیام نور 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 فرآیندهای تصادفی 
 دانشگاه:   پیام نور 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است
 فرآیندهای تصادفی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand