جمعه 27 فروردين 1400
 برنامه ریزی درسی مدرسه-محور راهبردی برای تمرکززدایی ازنظام برنامه ریزی درسی 
  نویسندگان مقاله:   موسی پیری،محمدعطاران،علیرضاکیامنش،غلامرضا حسین نژاد 
 ارائه شده به :    (1391/3/14) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش های برنامه درسی 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 1 ، صفحات 1-27
فایلی آپلود نشده است
  
 نیازهای آموزشی مربیان کمک های اولیه جمعيت هلال احمر 
  نویسندگان مقاله:   موسی پیری 
 ارائه شده به :    (1392/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مجله راهبردهای آموزش 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 2 ، صفحات 101-106
فایلی آپلود نشده است
  
 رابطه کاربست یادگیری فعال باباورهای انگیزشی وعملکرد تحصیلی 
  نویسندگان مقاله:   موسی پیری، لیلا قبادی 
 ارائه شده به :    (1392/0/0) 
 عنوان ژورنال:   اندیشه های نوین تربیتی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 3 ، صفحات 27-48
فایلی آپلود نشده است
  
 رابطه فرسودگی تحصیلی ویادگیری خودتنظیمی باعملکرددانش آموزان دوره متوسطه 
  نویسندگان مقاله:   محمد عظیمی ؛ موسی پیری؛تقی زوار 
 ارائه شده به :    (92/0/0) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش دربرنامه ریزی درسی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 11 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی تنوع بی انضباطی های دانش آموزان از دیدگاه معلمان مدارس متوسطه شهر تبریز 
  نویسندگان مقاله:   جواد مصرآبادی؛موسی پیری؛نگاراستوار 
 ارائه شده به :    (1392/0/0) 
 عنوان ژورنال:   نوآورهای آموزشی 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 11 ، صفحات 111-126
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان پزشکی ازدیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
  نویسندگان مقاله:   علی دهقانی؛ موسی پیری 
 ارائه شده به :    (1393/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مجله توسعه ی آموزش درعلوم پزشکی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 مقایسه خلاقیت ومهارت تصمیم گیری دانشجویان رشته کارآفرینی بادانشجویان سایررشته های دانشگاه تهران 
  نویسندگان مقاله:   حسین صارمی؛موسی پیری،جواد مصرآبادی 
 ارائه شده به :    (92/0/0) 
 عنوان ژورنال:   نامه آموزش عالی 
طبقه بندی ژورنال : علمي ترويجي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی نقش تعدیل کننده خودکارآمدی دررابطه بین استرس شغلی بارفتارشهروندی سازمانی ورضایت شغلی اعضای هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
  نویسندگان مقاله:   محمد حسنی؛موسی پیری 
 ارائه شده به :    (1393/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مجله دانشکده پرستاری ومامایی ارومیه 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand