جمعه 27 فروردين 1400
 روش تحقیق درعلوم تربیتی(1) 
 دانشگاه:   شهیدمدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تحقیقات آموزشی 
فایلی آپلود نشده است
 روش تحقیق درعلوم تربیتی(2) 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تحقیقات آموزشی 
فایلی آپلود نشده است
 اصول و روش های برنامه ریزی درسی 
 دانشگاه:   شهیدمدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تحقیقات آموزشی 
فایلی آپلود نشده است
 روش تحقیق درروان شناسی 
 دانشگاه:   شهیدمدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   روان شناسی تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 سنجش و اندازه گیری 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   روانشناسی تربیتی 
فایلی آپلود نشده است
 مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مدیریت آموزشی و برنامه ریزی 
فایلی آپلود نشده است
 آموزش وپرورش ابتدایی،راهنمایی و متوسطه 
 دانشگاه:   شهیدمدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مدیریت آموزشی و برنامه ریزی 
فایلی آپلود نشده است
 اصول برنامه ریزی درسی 
 دانشگاه:   شهیدمدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   مدیریت آموزشی و برنامه ریزی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand