جمعه 27 فروردين 1400
 عربي (2)نثر 
 دانشگاه:   شهيد مدني اذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 بوستان سعدي 
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 قواعد عربي(1) 
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 قواعد عربي (2) 
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 قواعد عربي (3) 
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات فارسي  
فایلی آپلود نشده است
 قواعد عربي (4) 
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان و ادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 متون نظم (3)مسعود سعد  
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زبان وادبيات فارسي 
فایلی آپلود نشده است
 فارسي عمومي 
 دانشگاه:   شهيد مدني آذربايجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:    
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand