پنجشنبه 09 بهمن 1399
 Exact Two-Point Correlation Functions of Turbulence without Pressure in Three Dimensions. 
  نویسندگان مقاله:   عليرضا راستكار ابراهيم زاده - محمدرضا رحيمي‌تبار - پرويز حوائي 
 ارائه شده به :    مجله (1377/8/7) 
 عنوان ژورنال:   Phys. Lett. A 245 (1998) 425 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Three-Dimensional Forced Burgers Turbulence Supplemented with a Continuity Equation. 
  نویسندگان مقاله:   داودي - مسعودي - محمدرضا رحيمي‌تبار - عليرضا راستكار ابراهيم زاده - شهبازي 
 ارائه شده به :    مجله (1380/1/31) 
 عنوان ژورنال:   Phys. Rev. E 63 (2001) 056308 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Classification of real three-dimensional Lie bialgebras and their Poisson-Lie groups. 
  نویسندگان مقاله:   عادل رضائي اقدم - مجيد همتي - عليرضا راستكار ابراهيم زاده 
 ارائه شده به :    مجله (1384/1/29) 
 عنوان ژورنال:   J. Phys. A: Math. Gen. 38, 3981-3994 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Noncommutativity in quantum cosmology and the Hierarchy problem. 
  نویسندگان مقاله:   فرهاد دارابي - عادل رضائي اقدم - عليرضا راستكار ابراهيم زاده 
 ارائه شده به :    مجله (1384/2/5) 
 عنوان ژورنال:   Phys. Lett. B615, 141  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 A quantum cosmology and discontinuous signature changing classical solutions. 
  نویسندگان مقاله:   فرهاد دارابي - عليرضا راستكار ابراهيم زاده 
 ارائه شده به :    مچله (1385/5/9) 
 عنوان ژورنال:   Gen. Relativ. Gravit 38, 1355–1366 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Phantom phase power-law solution in f(G) gravity 
  نویسندگان مقاله:   علیرضا راستکار ابراهیم زاده - محمدرضا ستاره - فرهاد دارابی  
 ارائه شده به :    مجله (1390/7/8) 
 عنوان ژورنال:   Astrophysics and Space Science 337, Number 1 (2012), 487-491 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 The preferential permeation of ions across carbon and boron nitride nanotubes 
  نویسندگان مقاله:   جابر جهان بین سردرودی - جعفر عظمت - علیرضا راستکار ابراهیم زاده - نگار راد یوسف نیا 
 ارائه شده به :    مجله (1391/3/12) 
 عنوان ژورنال:   Chemical Physics 403, 105-112 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 On Duru-Kleinert Path Integral In Quantum Cosmology. 
  نویسندگان مقاله:   محمدعلي جعفري‌زاده - فرهاد دارابي - عليرضا راستكار ابراهيم زاده 
 ارائه شده به :    مجله (1376/8/12) 
 عنوان ژورنال:   Phys. Lett. A248, 19-24 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Tunneling in a Cosmological Model with Violation of Strong Energy Condition. 
  نویسندگان مقاله:   محمدعلي جعفري‌زاده - فرهاد دارابي - عادل رضائي اقدم - عليرضا راستكار ابراهيم زاده  
 ارائه شده به :    مجله (1376/10/8) 
 عنوان ژورنال:   Mod. Phys. Lett. A13, 3213  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Tunneling in Lambda Decaying Cosmologies and Cosmological Constant Problem. 
  نویسندگان مقاله:   محمدعلي جعفري‌زاده - فرهاد دارابي - عادل رضائي اقدم - عليرضا راستكار ابراهيم زاده  
 ارائه شده به :    مجله (1377/6/5) 
 عنوان ژورنال:   Phys. Rev. D60, 063514 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand