يكشنبه 29 ارديبهشت 1398

ارژنگ صادقي (درجه علمی : دانشیار)
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مهندسی عمران عمران
دانشگاه: شهید مدنی آذربايجان
ارژنگ صادقي