سه شنبه 31 فروردين 1400
 A thin film nanocomposite reverse osmosis membrane containing amine-functionalized carbon nanotubes 
  نویسندگان مقاله:   Vahid Vatanpour, Mahdie Safarpour, Alireza Khataee, Hamed Zarrabi, Ehsan Yekavalangi, Mostafa Kavian 
 ارائه شده به :    Separation and Purification Technology (2017/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Separation and Purification Technology 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال 184 شماره ژورنال ، صفحات 135–143
فایلی آپلود نشده است
  
 High flux and fouling resistant reverse osmosis membrane modified with plasma treated natural zeolite 
  نویسندگان مقاله:   Mahdie Safarpour, Vahid Vatanpour, Alireza Khataee, Hamed Zarrabi, Peyman Gholami, Mohammad Ehsan Yekavalangi  
 ارائه شده به :    (2017/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Desalination 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 411 شماره ژورنال ، صفحات 89-100
فایلی آپلود نشده است
  
 Improvement in desalination performance of thin film nanocomposite nanofiltration membrane using amine-functionalized multiwalled carbon nanotube 
  نویسندگان مقاله:   Hamed Zarrabi, Vahid Vatanpour, Ehsan Yekavalangi, Mahdie Safarpour, Abbas Shockravi 
 ارائه شده به :    (2016/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Desalination 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 394 شماره ژورنال ، صفحات 83-90
فایلی آپلود نشده است
  
 Preparation and characterization of nanocomposite PVDF ultrafiltration membrane embedded with nanoporous SAPO-34 to improve permeability and antifouling performance 
  نویسندگان مقاله:   Vahid Vatanpour, Mohammad Ehsan Yekavalangi, Mahdie Safarpour 
 ارائه شده به :    (2016/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Separation and Purification Technology 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 163 شماره ژورنال ، صفحات 300-309
فایلی آپلود نشده است
  
 Sonocatalytic performance of Er-doped ZnO for degradation of a textile dye 
  نویسندگان مقاله:   Alireza Khataee, Shabnam Saadi, Mahdie Safarpour, Sang Woo Joo 
 ارائه شده به :    (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Ultrasonic Sonochemistry 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 27 شماره ژورنال ، صفحات 378-388
فایلی آپلود نشده است
  
 Development of a novel high flux and fouling-resistant thin film composite nanofiltration membrane by embedding reduced graphene oxide/TiO2 
  نویسندگان مقاله:   Mahdie Safarpour, Vahid Vatanpour, Alireza Khataee, Majid Esmaeili 
 ارائه شده به :    (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Separation and Purification Technology 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 154 شماره ژورنال ، صفحات 96-107
فایلی آپلود نشده است
  
 Preparation and characterization of graphene oxide/TiO2 blended PES nanofiltration membrane with improved antifouling and separation performance 
  نویسندگان مقاله:   Mahdie Safarpour, Vahid Vatanpour, Alireza Khataee 
 ارائه شده به :    (2016/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Desalination 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 393 شماره ژورنال ، صفحات 65-78
فایلی آپلود نشده است
  
 Thin film nanocomposite reverse osmosis membrane modified by reduced graphene oxide/TiO2 with improved desalination performance 
  نویسندگان مقاله:   Mahdie Safarpour, Alireza Khataee, Vahid Vatanpour 
 ارائه شده به :    (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Journal of Membrane Science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 489 شماره ژورنال ، صفحات 43-54
فایلی آپلود نشده است
  
 Effect of reduced graphene oxide/TiO2 nanocomposite with different molar ratios on the performance of PVDF ultrafiltration membranes 
  نویسندگان مقاله:   Safarpour, M.; Khataee, A.R.; Vatanpour, V. 
 ارائه شده به :    (2015/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Separation and Purification Technology 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 140 شماره ژورنال ، صفحات 32–42
فایلی آپلود نشده است
  
 Preparation of a novel PVDF ultrafiltration membrane modified with reduced graphene oxide/TiO2 nanocomposite with enhanced hydrophilicity and antifouling properties 
  نویسندگان مقاله:   Safarpour, M.; Khataee, A.R.; Vatanpour, V. 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 53 شماره ژورنال ، صفحات 13370-13382
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand