پنجشنبه 09 بهمن 1399
 دکتری ( تاریخ: 1387/4/25 - 1392/4/6 ) 
 رشته تحصیلی:   علوم بیولوژی ، ( فیزیولوژی ورزشی )  
 دانشگاه:   آکادمی ملی علوم آذربایجان  
 عنوان پایان نامه:   بررسی تاثیر فعالیت فیزیکی بر تغییرات دینامیکی لیپوپروتئین ها و دیگر عوامل خونی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار 
 استاد راهنما:   دکتر عباسعلی گائینی 
 باکو -آذربایجان 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ارشد ( تاریخ: 1375/7/1 - 1377/5/11 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ( عمومی با گرایش پایان نامه فیزیولوژی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تهران 
 عنوان پایان نامه:   بررسی تاثیر تمرینات قدرتی بر میزان توان بی هوازی فوتبالیست ها 
 استاد راهنما:   دکتر علی اصغر رواسی 
 تهران -ایران 
فایلی آپلود نشده است

 کارشناسی ( تاریخ: 1368/7/1 - 1371/11/1 ) 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ( عمومی )  
 دانشگاه:   دانشگاه تبریز 
 عنوان پایان نامه:   ---- 
 استاد راهنما:   ------ 
 تبریز -ایران 
فایلی آپلود نشده استکلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand