پنجشنبه 09 بهمن 1399
 فیزیولوژی انسان 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیولوژی انسان 
 دانشگاه:   آزاد واحد ملکان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیولوژی ورزشی 1 و 2 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذر بایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیولوژی ورزشی  
 دانشگاه:   آزاد واحد ملکان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی 
فایلی آپلود نشده است
 علم تمرین و طراحی تمرین 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی 
فایلی آپلود نشده است
 تغذیه ورزشی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی 
فایلی آپلود نشده است
 تغذیه ورزشی 
 دانشگاه:   آزاد واحد ملکان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی 
فایلی آپلود نشده است
 فیزیولوژی ورزشی کاربردی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی 
فایلی آپلود نشده است
 بدمینتون 1 و 2تخصصی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذبایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی 
فایلی آپلود نشده است
 سمینار گرایش فیزیولوژی 
 دانشگاه:   آزاد واحد ملکان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی و علوم ورزشی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand