شنبه 28 فروردين 1400
 پتانسيل دگرآسيبي کلزا (Brassica napus) براي مديريت علف هرز ترب وحشي (Raphanus raphanistrum) 
  نویسندگان مقاله:   فرزاد مندني، گودرز احمدوند، فريد گلزردي، وحيد سرابي و شبنم سرور اميني 
 ارائه شده به :    (1388/0/0) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش علف هاي هرز 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 1 شماره ژورنال 2 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 اثر زمان نسبي سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره بر اجزاي عملکرد ذرت دانه اي 
  نویسندگان مقاله:   وحيد سرابي، مهدي نصيري محلاتي، احمد نظامي و محمدحسن راشدمحصل 
 ارائه شده به :    (1389/0/0) 
 عنوان ژورنال:   حفاظت گیاهان 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 24 شماره ژورنال 2 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 پاسخ خصوصيات رشدي ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه¬تره (Chenopodium album L.) 
  نویسندگان مقاله:   وحيد سرابي، احمد نظامي، مهدي نصيري محلاتي، محمد حسن راشد محصل 
 ارائه شده به :    (1389/0/0) 
 عنوان ژورنال:   بوم¬شناسي کشاورزي 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 3 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 اثرات خودمسمومي کلزا (Brassica napus) روي خصوصيات جوانه¬زني و گياهچه¬هاي دو واريتة کلزا (اِلايت و گل¬زرد) 
  نویسندگان مقاله:   فرزاد مندني، گودرز احمدوند، فريد گلزردي، وحيد سرابي و سيد مهدي نيرومند 
 ارائه شده به :    (1389/0/0) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش هاي زراعي ايران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 8 شماره ژورنال 4 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Response of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) to tank mixtures of 2,4-D plus MCPA with foramsulfuron 
  نویسندگان مقاله:   Sarabi, V., M. H. Rashed Mohassel and M. Valizadeh 
 ارائه شده به :    (2011/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Australian Journal of Crop Science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 5 شماره ژورنال 5 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسي اختلاط پذيري علف‌كش‌¬هاي تري¬بنورون¬متيل+کلودينافوپ¬پروپارژيل و مزوسولفورون+يدوسولفورون با حشره‌كش فنيتروتيون و کود ليبرلBMX بر رشد رويشي گندم 
  نویسندگان مقاله:   وحيد سرابي، سيد کريم موسوي، محمد حسن راشد محصل 
 ارائه شده به :    (1390/0/0) 
 عنوان ژورنال:   پژوهش¬هاي زراعي ايران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 9 شماره ژورنال 1 ، صفحات 114-122
فایلی آپلود نشده است
  
 The effect of common lambsquarters (Chenopodium album) relative time of emergence and density on corn (Zea mays L.) yield 
  نویسندگان مقاله:   Sarabi, V., Nassiri, M., Nezami, A., and M. H. Rashed Mohassel 
 ارائه شده به :    (2011/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Weed biology and management 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 11 شماره ژورنال 3 ، صفحات 127-136
فایلی آپلود نشده است
  
 Effects of common lambsquarters (Chenopodium album L.) emergence date and density on growth and competition of maize (Zea mays L. 
  نویسندگان مقاله:   Sarabi, V., Nassiri, M., Nezami, A., and M. H. Rashed Mohassel 
 ارائه شده به :    (2013/0/0) 
 عنوان ژورنال:   Australian Journal of Crop Science 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 7 شماره ژورنال 5 ، صفحات 532-537
فایلی آپلود نشده است
  
 Evaluation of broadleaf weeds control with postemergence herbicides in corn (Zea mays L.) in Iran 
  نویسندگان مقاله:   Sarabi, V., A. Ghanbari., M. H. Rashed Mohassel., M. Nassiri Mahallati and M. Rastgoo 
 ارائه شده به :    (2014/0/0) 
 عنوان ژورنال:   International Journal of Plan Production 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 8 شماره ژورنال 1 ، صفحات 19-32
فایلی آپلود نشده است
  
 ارزيابي اثرات اختلاط علفکش¬هاي فورام سولفورون و نيکوسولفورون با توفوردي + ام¬سي¬پي¬آ بر کنترل علف¬هاي هرز تاج خروس ريشه قرمز و سلمه تره 
  نویسندگان مقاله:   وحيد سرابي، علي قنبري، محمد حسن راشد محصل، مهدي نصيري محلاتي و مهدي راستگو 
 ارائه شده به :    (1393/0/0) 
 عنوان ژورنال:   حفاظت گياهان 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 28 شماره ژورنال 1 ، صفحات 66-78
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand