جمعه 27 فروردين 1400
 Effect of Different Exercises on Reducing Male Students Depression 
  نویسندگان مقاله:   Jafar Barghi Moghadam, Mehrdad Hefzollesan, Mir Hamid Salehian, Mohseh Shirmohammadzadeh 
 ارائه شده به :    (1390/12/3) 
 عنوان ژورنال:   Annals of Biological Reserch 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 3 ، صفحات 1231-1235
فایلی آپلود نشده است
  
 Emotional Intelligence and Coaching Efficacy in Female Coaches 
  نویسندگان مقاله:   Esmaeel Afkhami, Mohsen Shirmohammadzadeh, Jafar Barghimoghadam, Lida Karimi Aghdam, Mir Hamid salehian 
 ارائه شده به :    (1390/12/3) 
 عنوان ژورنال:   Annals of Biological Reserch 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال 3 ، صفحات 1236-1241
فایلی آپلود نشده است
  
 extenal or internal attention for Vertical Mass DISPLACEMENT 
  نویسندگان مقاله:   salahian.Recep GURSOy . elhanSen.mohsen shirmohamadzadeh 
 ارائه شده به :    (1391/6/14) 
 عنوان ژورنال:   life Science journal  
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 9 شماره ژورنال 4 ، صفحات 3669-3672
فایلی آپلود نشده است
  
 Comparison of Depression between University Female Athletes and Non-athletes 
  نویسندگان مقاله:   Mir Hamid Salehian1, Mohsen Shir Mohammadzadeh2, Karim Salehzadeh2, Lida Karimi Aghdam3, Asghar Ganbari4 
 ارائه شده به :    (1391/1/10) 
 عنوان ژورنال:   Annals of Biological Research 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال 3 شماره ژورنال (4) ، صفحات 1779-1782
فایلی آپلود نشده است
  
 رابطه بین هوش سازمانی با بهره وری مدیریت ادارات تربیت بدنی استان آذربایجانشرقی 
  نویسندگان مقاله:   محمدرسول خدادادی -میرمحمدکاشف-کریم صالح زاده -محسن شیرمحمدزاده 
 ارائه شده به :    (1389/3/7) 
 عنوان ژورنال:   مدیریت ورزشی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 4 ، صفحات 155-168
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسی آزمایشی تائیر ورزش برسلامتی روانی دانشجویان 
  نویسندگان مقاله:   احمدی -شیخ علیزاده-شیرمحمدزاده 
 ارائه شده به :    (1385/5/15) 
 عنوان ژورنال:   حرکت 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 28 ، صفحات 19-29
فایلی آپلود نشده است
  
 spiritual and psychic development of girl-tenager on lesson of the sport and physical cultures 
  نویسندگان مقاله:   شیرمحمدزاده محسن-نوروزلو اسفندیار 
 ارائه شده به :    (1389/9/15) 
 عنوان ژورنال:   scientific reporter of academy physical culture and sports 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 2 ، صفحات 68-74
فایلی آپلود نشده است
  
 The Effects of 8-week Streng,plyometric and Combinational Trainings on dynamic Balance of Handbal Playersl  
  نویسندگان مقاله:   salehzade-karimi-borna-shirmohamadzadeh 
 ارائه شده به :    (1390/9/15) 
 عنوان ژورنال:   J.Basik.applied Seientific Research 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 1 ، صفحات 3316-3321
فایلی آپلود نشده است
  
 idman yarislarinda tamasacilarin psixoloji durumuna dair 
  نویسندگان مقاله:   shirmohamadzade-noveuzlu 
 ارائه شده به :    (1388/9/15) 
 عنوان ژورنال:   Azerbaycan mektebi 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 2(630) ، صفحات 89-93
فایلی آپلود نشده است
  
 The effect of mental skills on medal winning and reliability of records in Iraninan national weightlifters taking part in a series of extraterritorial competitions 
  نویسندگان مقاله:   bahrami-shirmohamadzadeh-salehzadeh 
 ارائه شده به :    (1388/9/15) 
 عنوان ژورنال:   Humanitar elmlerin oyre nilmesini aktual problemleri  
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 6 ، صفحات 257-266
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand