جمعه 27 فروردين 1400
 روانشنایس ورزشی  
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان -تبریز -آزاد بناب -آزاد مراغه- آزادملکان- پیام نور .بناب. ملکان. مراغه .شبستر 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی وعلوم ورزشی 
فایلی آپلود نشده است
 حقوق ورزشی  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی-دانشگاه آزاد ملکان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 حقوق ورزشی 
 دانشگاه:   آزاد واحد ملکان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 کمکهای اولیه در ورزش 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 مبانی روانی -اجتماعی در تربیت بدنی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 تاریخ تربیت بدنی 
 دانشگاه:   شهیدمدنی آذربایجان -دانشگاه آزاد ملکان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 فلسفه تربیت بدنی 
 دانشگاه:   آزاد واحد ملکان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 استعدادیابی در تربیت بدنی 
 دانشگاه:   آزاد ملکان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 آمادگی جسمانی  
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-آزاد واحد ملکان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است
 آمادگی جسمانی 
 دانشگاه:   آزاد ملکان -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-پیام نور بناب مراغه شبستر 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   تربیت بدنی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand