جمعه 27 فروردين 1400

ليسانس زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه تبريز

فوق ليسانس اصلاح نباتات از دانشگاه تبريز

دكتري ‍‍‍ژنتيك بيومتري از دانشگاه تبريز

پاياننامه دكتري: انتقال ژنهاي بار و گاس به ژنوم گندم

کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand