جمعه 27 فروردين 1400
 طرح آزمایشات کشاورزی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی، زراعت گیاهان داروئی و بیوتکنولوژی 
فایلی آپلود نشده است
 آمار و اختمالات 
 دانشگاه:   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی، زراعت گیاهان داروئی و بیوتکنولوژی 
فایلی آپلود نشده است
 بیوتکنولوژی کشاورزی 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   بیوتکنولوژی 
فایلی آپلود نشده است
 بیوتکنولوژی میکروبی 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   زیست شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 طرح آزمایشات پیشرفته 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   حشره شناسی و زراعت 
فایلی آپلود نشده است
 مهندسی ژنتیک 
 دانشگاه:   دانشگاه آزاد اسلامی 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زیست شناسی 
فایلی آپلود نشده است
 بیومتری 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   بیوتکنولوژی  
فایلی آپلود نشده است
 هورمونهای گیاهی و تمایز بافتها 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی ارشد 
 رشته تحصیلی:   بیوتکنولوژی 
فایلی آپلود نشده است
 ژنتیک 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   گیاهپزشکی 
فایلی آپلود نشده است
 ژنتیک جمعیت 
 دانشگاه:   شهید مدنی آذربایجان 
 مقطع:   کارشناسی 
 رشته تحصیلی:   زیست شناسی سلولی و ملکولی و زیست گیاهی 
فایلی آپلود نشده است


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand