يكشنبه 17 دي 1385
 The Analysis of the Relationship between Organizational Structure and Information Technology (IT): And the Barriers to Its Establishment at the University of Isfahan from the Faculty Member’s Viewpoin 
  نویسندگان مقاله:   Dr. peyman yarmohammadzadeh et al 
 ارائه شده به :    (1390/3/7) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Relationship between Career Anchors and Organizational Commitment among Faculty Members 
  نویسندگان مقاله:   Dr. peyman Yarmohammadzadeh et al 
 ارائه شده به :    (1390/3/7) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 Effect of Female Principal’s Management Styles on Teacher’s Job Satisfaction in *Isfahan-Iran, Girls High Schools 
  نویسندگان مقاله:   Dr. peyman yarmohammadzadeh. et al 
 ارائه شده به :    (1390/3/7) 
 عنوان ژورنال:   International Education Studies 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال Vol. 4, شماره ژورنال No. 3; ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسي رابطه بين ماهيت شغل و ميزان خلاقيت كاركنان از نظر سرپرستان در كارخانه ذوب آهن اصفهان. 
  نویسندگان مقاله:   دكتر سيد علي سيادت، دکتر پيمان يارمحمدزاده، حامد پرتوي 
 ارائه شده به :    (1391/3/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسي ميزان تحقق مولفه هاي سازمان يادگيرنده از ديدگاه مديران و معاونان در مدارس متوسطه شهر اروميه. 
  نویسندگان مقاله:   دکتر پيمان يارمحمدزاده، دكتر سعيد رجايي پور 
 ارائه شده به :    (1386/3/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسي روشهاي جلوگيري از مهاجرت نيروي انساني متخصص در مناطق محروم آموزش و پرورش استان خوزستان 
  نویسندگان مقاله:   دكتر سعيد رجايي پور، دکتر پيمان يارمحمدزاده 
 ارائه شده به :    (1387/3/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان. 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسي رابطه بين مديريت زمان و عملکرد مديران مدارس دوره متوسطه شهر کرمان. 
  نویسندگان مقاله:   دكتر سعيد رجايي پور، پيمان يارمحمدزاده 
 ارائه شده به :    (1391/3/7) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه مديريت آموزشي، دانشگاه آزاداسلامي واحد گرمسار. 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تعيين سهم نسبي فرايند تبديل دانش بر مولفه¬هاي سرمايه فکري با تاکيد بر اجتماعي¬سازي دانش. 
  نویسندگان مقاله:   دکتر پيمان يارمحمدزاده، دکنر سيدعلي سيادت، دکتر رضا هويدا 
 ارائه شده به :    (1391/3/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله علمي- پژوهشي پژوهشهاي کاربردي علوم اجتماعي، دانشگاه اصفهان. 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 بررسي نقش تفکر انتقادي بر پيشرفت تحصيلي دانش¬آموزان. 
  نویسندگان مقاله:   دکتر حسنعلي بختيار نصرآبادي، دکتر پيمان يارمحمدزاده، راضيه آقابابايي 
 ارائه شده به :    مجله علمي- پژوهشي انديشه¬هاي نوين تربيتي، دانشگاه الزهرا، تهران (1388/3/7) 
 عنوان ژورنال:    
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 مطالعه زيرساخت¬هاي استقرار مديريت دانش در دانشگاه اصفهان 
  نویسندگان مقاله:   دکتر بي بي عشرت زماني، قاسم حسيني، دکتر پيمان يارمحمدزاده 
 ارائه شده به :    (1391/3/7) 
 عنوان ژورنال:   مجله مطالعات علوم تربيتي، دانشگاه بيرجند. 
طبقه بندی ژورنال :
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand