پنجشنبه 09 بهمن 1399
 ارزشيابي كيفيت خدمات مراكز آموزشي دانشگاه پيام نور استان هاي آذربايجان شرقي وغربي از ديدگاه دانشجويان 
  نویسندگان مقاله:   تقي زوار - محمد رضا بهرنگي - مصطفي عسكريان - عزت اله نادري 
 ارائه شده به :    (1386/12/1) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال زمستان1386سال سيزدهم شماره ژورنال شماره چهارم ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 رابطه توانمندسازي روانشناختي و تعهد سازماني دبيران مدارس متوسطه شهرستان مراغه 
  نویسندگان مقاله:   صادق ملكي آوارسين ، تقي زوار ، راحله وكيلي 
 ارائه شده به :    (1392/5/1) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال سال هفتم شماره ژورنال شماره 2 ، صفحات صص 131-144
فایلی آپلود نشده است
  
 اثر بخشي آموزش راهبردهاي يادگيري بر پيشرفت تحصيلي: پژوهش فرا تحليلي با تاكيد بر نقش تعديل كننده جنسيت 
  نویسندگان مقاله:   الهام عرفاني آداب، جواد مصرآبادي، تقي زوار 
 ارائه شده به :    (1392/2/1) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه اندازه گيري تربيتي 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال بهار 1392 شماره ژورنال شماره 11 ، صفحات صص 1- 31
فایلی آپلود نشده است
  
 رابطه فرسودگي تحصيلي و يادگيري خود تنظيمي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه 
  نویسندگان مقاله:   محمد عظيمي ، موسي پيري ، تقي زوار 
 ارائه شده به :    (1392/8/1) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه پژوهش در برنامه ريزي درسي 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال پاييز شماره ژورنال شماره 38 ، صفحات صص 116-128
فایلی آپلود نشده است
  
 تمايز دانش آموزان منضبط و غيرمنضبط براساس ذهن خواني و هوش هيجاني 
  نویسندگان مقاله:   سامان رحماني، جواد مصرآبادي، تقي زوار 
 ارائه شده به :    (1392/8/1) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه نوآوري هاي آموزشي 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال پاييز شماره ژورنال شماره 47 ، صفحات صص 95- 109
فایلی آپلود نشده است
  
 برازش روابط علي- ساختاري ويژگي هاي شخصيتي با استرس و رفتار شهروندي سازماني با توجه به اثرات ميانجي رفتار پاسخگويي فردي 
  نویسندگان مقاله:   ابوالفضل قاسم زاده عليشاهي، محمد حسني، تقي زوار 
 ارائه شده به :    (1392/2/1) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال سال هفتم شماره ژورنال شماره 2 ، صفحات صص 131-144
فایلی آپلود نشده است
  
 نقش تعامل فراشناخت، شاخص هاي پيشرفت تحصيلي: فراتحليل مطالعات پژوهشي ذيربط در داخل كشور  
  نویسندگان مقاله:   الهام عرفاني آداب، جواد مصر آبادي، تقي زوار 
 ارائه شده به :    (1392/5/4) 
 عنوان ژورنال:   فصلنامه انجمن آموزش عالي ايران 
طبقه بندی ژورنال : ISI و ISC
شماره جلد ژورنال سال پنجم شماره ژورنال شماره سوم ، صفحات 165-200
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand