شنبه 28 فروردين 1400
 خدا از مفهوم تا مدلهای معرفتی 
  نویسندگان مقاله:   زهرا حسینی و احد فرامرز قراملکی 
 ارائه شده به :    (0/0/0) 
 عنوان ژورنال:   فلسفه دین 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 14 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 هیولای باورها، بررسی مبانی ابن‌عربی در مواجهه با مسئلۀ تکثر ادیان 
  نویسندگان مقاله:   سیده زهرا حسینی 
 ارائه شده به :    (1398/9/1) 
 عنوان ژورنال:   فلسفه دین 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 16 شماره ژورنال 4 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تعالی صرف واجب الوجود و مسئله نیایش با خدای غیرشخص وار در آثار ابن سینا 
  نویسندگان مقاله:   زهرا حسینی، عبدئالرسول کشفی و احد قراملکی 
 ارائه شده به :    (1395/0/0) 
 عنوان ژورنال:   قبسات 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 79 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 از خود بیگانگی، مرگ و موقعیتهای مرزی  
  نویسندگان مقاله:   زهرا حسینی و احد فرامرز قراملکی 
 ارائه شده به :    (1391/0/0) 
 عنوان ژورنال:   فلسفه اسلامی (دانشگاه تهران) 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال 2 شماره ژورنال 45 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 تجربه گونه های مرگ در زندگی در مثنوی معنوی 
  نویسندگان مقاله:   زهرا حسینی و احد قراملکی 
 ارائه شده به :    (1390/0/0) 
 عنوان ژورنال:   مطالعات عرفانی 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 13 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 جان جاوید (معانی جاودانگی در مثنوی) 
  نویسندگان مقاله:   زهرا حسینی  
 ارائه شده به :    (1391/2/1) 
 عنوان ژورنال:   اطلاعات حکمت و معرفت 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 درآمدی بر درامدی بر معرفتشناسی 
  نویسندگان مقاله:   زهرا حسینی 
 ارائه شده به :    (1391/0/0) 
 عنوان ژورنال:   کتاب ماه فلسفه 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ‌هراسی 
  نویسندگان مقاله:   زهرا حسینی و احد فرامرز قراملکی 
 ارائه شده به :    (1390/0/0) 
 عنوان ژورنال:   ادب فارسی دانشگاه تهران 
طبقه بندی ژورنال : علمي پژوهشي
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال 1 ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  
 مرگ و معنای زیستن 
  نویسندگان مقاله:   زهرا حسینی 
 ارائه شده به :    (1393/0/0) 
 عنوان ژورنال:   اطلاعات حکمت و معرفت 
طبقه بندی ژورنال : مجلات ملی
شماره جلد ژورنال شماره ژورنال ، صفحات
فایلی آپلود نشده است
  


کلیه حقوق این سامانه برای دانشگاه شهيد مدني آذربایجان محفوظ می باشد. مسئولیت صحت و مطالب درج شده توسط اساتید به عهده دانشگاه نمی باشد
Powered By : Didgah Roshan Sahand